เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

011

น.ส.ศิราณี ชนะพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 

011

น.ส.กาญจนา สุวรรณวิจิตร
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

025

นายสมภพ ทบหลง
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

025

น.ส.พิชามญชุ์ แสนเสนา
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

011

นายเฉลิมชัย คำประภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

011

น.ส.รัชนี บัพสุข
นักวิชาการศึกษา
 ปฏิบัติการ

011

นายปริวัฒน์ เปภักดี
นิติกร
ปฏิบัติการ

011

นางจิราวัลย์ บุบผามะตะนัง
เจ้าพนักงานธุรการ
 ชำนาญงาน
 

011

พ.อ.อ.จตุรงค์ แพงสร้อยน้อย
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน

011

นางอรพิน ปินะโต
ครู
ชำนาญการ

011

นางดวงจิตต์ ศรีโนนสูง
ครู
คศ.1

011

นางยูเนียร ตรีรัมย์
ครู
คศ.1

011

นางกนกวรรณ ศรีโนนม่วง
ครู
คศ.1

011

.ส.ฑิฆัมพร บู่ทองจันทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

011

  น.ส.นฤมล วงจักร    
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

011

น.ส.นิติยา ธรรมกะโร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

011

นางเพ็ญศรี ยังจันทร์อินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

011

น.ส.รัชนีย์ พันวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

011

น.ส.พีพรรณ ชัดไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

011

น.ส.สุชาดา ปะสังคิณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

011

นางกรรนิการ์ แสนหล้า
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

011

น.ส.จันทรรัตน์ หามาลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

011

   น.ส.รัตนาวลี วินารัมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

011

นายทวิช นมัสไธสง
พนักงานขับรถ

011

นายยอด ชายสง
นักการภารโรง

011

   นายนรพล ทุริดไธสง  
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถดับเพลิง)

011

นายพงษ์ศธร น้ำดอกไม้
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(พนักงานประจำรถดับเพลิง)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210

Email : saraban_06441105@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4399-2644-5  โทรสาร : 0-4399-2645

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.tambolnaphu.go.th
   Copyright © 2022. www.tambolnaphu.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem