เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ประวัติทั่วไป

 
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตของตำบลนาภู ตำบลนาภูอยู่ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ๗๗ กิโลเมตร และอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช ทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๓๔ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินทราย
*มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้   
      - ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
      - ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
      - ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
      - ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
*การแบ่งเขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๗ หมู่บ้าน ดังนี้
            หมู่ที่ ๑   บ้านนาภู หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่าหมากคำ หมู่ที่ ๓ บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ ๔ บ้านนาเลิง
            หมู่ที่ ๕   บ้านหนองบัวชุม หมู่ที่ ๖ บ้านป่าจิก หมู่ที่ ๗ บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ บ้านศาลา
            หมู่ที่ ๙   บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑  บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าหมากคำ
            หมู่ที่ ๑๓ บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ บ้านเหล่าเม็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนสวน หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองบัว
*ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มสลับกันไป ไม่มีภูเขาและแร่ธาตุ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินเค็มเป็นบางส่วน มีป่าเนินที่สาธารณะ มีหนองน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการขุดลอกหนองน้ำ
เพิ่มขึ้น
*ประชากร มีประชากร ทั้งสิ้น ๖,๕๕๖ คน แยกเป็น
                  จำนวน  ๑,๔๑๕     ครัวเรือน
                  ชาย     ๓,๒๓๑     คน
                  หญิง    ๓,๓๒๕     คน
                  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๙๒.๘๒ คน/ตารางกิโลเมตร
*ข้อมูลด้านการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  ๓  แห่ง  คือ
       -  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ
       -  โรงเรียนบ้านนาภู
       - โรงเรียนบ้านศาลา
  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสาญัญศึกษา  จำนวน  ๑  แห่ง
       -  โรงเรียนนาภูพิทยาคม
*ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีอาชีพเสริมภายในครัวเรือน ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิต
ภัณฑ์ (OTOP) เช่น กลุ่มเจียระไนพลอย กลุ่มทำทองเหลือง กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มทอผ้าไหม
*ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) จำนวน ๒ แห่ง คือ
       - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมากคำ  ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าหมากคำ หมู่ที่ ๑๒
       - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโพธิ์  ตั้งอยู่ที่บ้านป่าโพธิ์ หมู่ที่  ๑๐
*ข้อมูลด้านการศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาคริสต์และอิสลามเล็กน้อย
          มีวัดทั้งสิ้น ๗ แห่ง คือ
       -  วัดบ้านเหล่าหมากคำ
       - วัดบ้านสว่าง
       - วัดบ้านนาภู
       - วัดบ้านหนองบัวชุม
       - วัดบ้านสะเดาหวาน
       - วัดบ้านนาเลิง
       -  วัดบ้านศาลา
*ข้อมูลด้านการคมนาคม        
- โทรศัพท์สาธารณะ ๑๗ แห่ง
       - การไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน ๑๗ หมู่บ้าน
*ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ       
       - แหล่งน้ำธรรมชาติ
         ลำห้วย,ลำน้ำ จำนวน   ๑๔  สาย
         บึง,หนอง,สระน้ำ  จำนวน  ๑๑  แห่ง
       - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
         ฝาย  จำนวน  ๑  แห่ง
         บ่อโยก จำนวน ๓๐ แห่ง
         บ่อน้ำตื้น จำนวน ๒ แห่ง

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210

Email : saraban_06441105@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4399-2644-5  โทรสาร : 0-4399-2645

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.tambolnaphu.go.th
   Copyright © 2022. www.tambolnaphu.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem